Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody
na wykorzystanie plików cookies. Akceptuję

Słownik pojęć

Adiacencka opłata

Adiacencka opłata - należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodząc…
zobacz szczegóły

Akt notarialny

Akt notarialny - jest to dokument sporządzony przez notariusza zgodnie z ustawą prawo o notariacie oraz innymi przepisami. Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Źródło: ustawa z dnia 14 luteg…
zobacz szczegóły

Antresola

Antresola - należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od s…
zobacz szczegóły

Autostrada

Autostrada - droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu l…
zobacz szczegóły

Budowa

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; Źródło: ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z…
zobacz szczegóły

Budowa drogi

Budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Budowla

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojąc…
zobacz szczegóły

Budynek

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Źródło: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm…
zobacz szczegóły

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania…
zobacz szczegóły

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny - należy przez to rozumieć: a) budynek mieszkalny wielorodzinny, b) budynek mieszkalny jednorodzinny. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow…
zobacz szczegóły

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopus…
zobacz szczegóły

Budynek rekreacji indywidualnej

Budynek rekreacji indywidualnej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
zobacz szczegóły

Budynek użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej…
zobacz szczegóły

Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budyn…
zobacz szczegóły

Budynki niskie

Budynki niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo…
zobacz szczegóły

Budynki średniowysokie

Budynki średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp…
zobacz szczegóły

Budynki wysokie

Budynki wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać…
zobacz szczegóły

Budynki wysokościowe

Budynki wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
zobacz szczegóły

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu; Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastru…
zobacz szczegóły

Cele publiczne

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnal…
zobacz szczegóły

Centralny zasób geodezyjny i kartograficzny

Centralny zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju; Źródło: Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjn…
zobacz szczegóły

Chodnik

Chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Dobra kultury współczesnej

Dobra kultury współczesnej - należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześni…
zobacz szczegóły

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne …
zobacz szczegóły

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; Źródło: ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z…
zobacz szczegóły

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospod…
zobacz szczegóły

Dostępność drogi

Dostępność drogi - cecha charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Droga

Droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dr…
zobacz szczegóły

Droga ekspresowa

Droga ekspresowa - droga przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wy…
zobacz szczegóły

Droga publiczna

Droga publiczna - drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisac…
zobacz szczegóły

Droga rowerowa

Droga rowerowa - droga przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych - rozumie się przez to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych i leśnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt…
zobacz szczegóły

Drogi leśne

Drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; Źródło: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
zobacz szczegóły

Drogowy obiekt inżynierski

Drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Działka budowlana

Działka budowlana - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budow…
zobacz szczegóły

Działka gruntu

Działka gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.)
zobacz szczegóły

Etat cięć

Etat cięć - ilość drewna do pozyskania określoną w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikającą z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości użytkowania; Źródło: Ustawa z dnia 28 …
zobacz szczegóły

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach o…
zobacz szczegóły

Front działki

Front działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustala…
zobacz szczegóły

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi; Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w s…
zobacz szczegóły

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju; Źródło: Ustawa z dni…
zobacz szczegóły

Gleby pochodzenia mineralnego

Gleby pochodzenia mineralnego - rozumie się przez to inne gleby niż wymienione w pojęciu - gleby pochodzenia organicznego; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Gleby pochodzenia organicznego

Gleby pochodzenia organicznego - rozumie się przez to wytworzone przy udziale materii organicznej, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i murszowe; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Gospodarka leśna

Gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliw…
zobacz szczegóły

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych; Źródło: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
zobacz szczegóły

Grunty zdegradowane

Grunty zdegradowane - rozumie się przez to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej dz…
zobacz szczegóły

Grunty zdewastowane

Grunty zdewastowane - rozumie się przez to grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn, o których mowa w pkt 16; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Hipoteka

Art. 65. 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się wł…
zobacz szczegóły

Interes publiczny

Interes publiczny - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; Źródło: ustawa z dnia 27 marca 20…
zobacz szczegóły

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na s…
zobacz szczegóły

Jednostka ewidencyjna

Jednostka ewidencyjna 1. Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta. 2. W miastac…
zobacz szczegóły

Jednostka powierzchniowa podziału kraju

Jednostka powierzchniowa podziału kraju Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: 1) jednostka ewidencyjna, 2) obręb ewidencyjny, 3) działka ewidencyjna. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z …
zobacz szczegóły

Jezdnia

Jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Kanał technologiczny

Kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami r…
zobacz szczegóły

Kataster nieruchomości

Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków) - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach o…
zobacz szczegóły

Klasa bonitacji drzewostanu

Klasa bonitacji drzewostanu - wskaźnik możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu; Źródło: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
zobacz szczegóły

Kondygnacja

Kondygnacja - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej …
zobacz szczegóły

Kondygnacja nadziemna

Kondygnacja nadziemna - należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
zobacz szczegóły

Kondygnacja podziemna

Kondygnacja podziemna - należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację. Źródło: …
zobacz szczegóły

Konstrukcja oporowa

Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Korona drogi

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 …
zobacz szczegóły

Korytarz ekologiczny

Korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów; Źródło: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
zobacz szczegóły

Księga wieczysta

Księga wieczysta - Art. 1. 1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. 2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub …
zobacz szczegóły

Kubatura brutto budynku

Kubatura brutto budynku - należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na s…
zobacz szczegóły

Las

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej …
zobacz szczegóły

Lokal

Lokal - rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); Ź…
zobacz szczegóły

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy - należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Źródło: Rozporządzenie Ministra Inf…
zobacz szczegóły

LTV

LTV - (ang. loan to value) jest to stosunek kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. LTV jest współczynnikiem używanym w bankowości. Współczynnik LTV wyrażany jest w procentach.
zobacz szczegóły

Ład przestrzenny

Ład przestrzenny - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe o…
zobacz szczegóły

Łączność publiczna

Łączność publiczna - należy przez to rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodar…
zobacz szczegóły

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza - rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, …
zobacz szczegóły

Metoda analizy statystycznej rynku

Metoda analizy statystycznej rynku - przy metodzie analizy statystycznej rynku przyjmuje się zbiór cen transakcyjnych właściwych do określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy. Wartość nieruchomości ok…
zobacz szczegóły

Metoda inwestycyjna

Metoda inwestycyjna - metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynk…
zobacz szczegóły

Metoda korygowania ceny średniej

Metoda korygowania ceny średniej - przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia t…
zobacz szczegóły

Metoda porównywania parami

Metoda porównywania parami - przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny tran…
zobacz szczegóły

Metoda zysków

Metoda zysków - metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, którego wysokości nie można ustalić w sposób, o którym mowa w ust. 2. Dochód ten odpowiada udziałowi właściciela nieruchomoś…
zobacz szczegóły

Mienie

Mienie - mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Źródło: ustawa z 23 kwietnia 1965 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) - z późn. zm.
zobacz szczegóły

Mieszkanie

Mieszkanie - należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Źródło: Rozp…
zobacz szczegóły

Nieruchomość

Nieruchomość - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od grunt…
zobacz szczegóły

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.)
zobacz szczegóły

Nieruchomość podobna

Nieruchomość podobna - należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Źr…
zobacz szczegóły

Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna - nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodnic…
zobacz szczegóły

Obiekt budowlany

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; Źródło: ustawa z dnia z …
zobacz szczegóły

Obiekt liniowy

Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetycz…
zobacz szczegóły

Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji…
zobacz szczegóły

Obiekt mostowy

Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estaka…
zobacz szczegóły

Obszar analizowany

Obszar analizowany - należy przez to rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania; …
zobacz szczegóły

Obszar metropolitalny

Obszar metropolitalnym - należy przez to rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowani…
zobacz szczegóły

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; Źródło: ustawa z dnia z…
zobacz szczegóły

Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania - rozumie się przez to obszary tworzone na podstawie przepisów o ochronie środowiska; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Obszar problemowy

Obszar problemowy - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań …
zobacz szczegóły

Obszar przestrzeni publicznej

Obszar przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjona…
zobacz szczegóły

Ochrona drogi

Ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; Źródło: Ustawa z dnia 21 mar…
zobacz szczegóły

Oczko wodne

Oczko wodne - rozumie się przez to naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleboznawczej; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Odnawialne źródło energii

Odnawialne źródło energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn zm.); Źródło: ustawa z dnia z dnia 7 li…
zobacz szczegóły

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe - Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. § 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębn…
zobacz szczegóły

Określanie wartości nieruchomości

Określanie wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. Źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.) …
zobacz szczegóły

Operat opisowo-kartograficzny

Operat opisowo-kartograficzny - rozumie się przez to bazę danych ewidencyjnych, utworzoną z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz utworzone na podstawie danych tej bazy rejestry…
zobacz szczegóły

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 1a. Organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiąz…
zobacz szczegóły

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Zasobu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odniesieniu do nieruchomości Zasobu wykorzystywanych: 1) na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej 0,1 %, 2) na cele rolne 1 %, 2a) na cele mi…
zobacz szczegóły

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67. 2. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25 % ceny nierucho…
zobacz szczegóły

Organizacje zawodowe

Organizacje zawodowe - należy przez to rozumieć utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieru…
zobacz szczegóły

Osnowy geodezyjne

Osnowy geodezyjne - rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych …
zobacz szczegóły

Osoba bliska

Osoba bliska - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1…
zobacz szczegóły

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy…
zobacz szczegóły

Parametry i wskaźniki urbanistyczne

Parametry i wskaźniki urbanistyczne - należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003…
zobacz szczegóły

Pas drogowy

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urząd…
zobacz szczegóły

Piwnica

Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Piwnica - należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z…
zobacz szczegóły

Plan miejscowy

Plan miejscowy - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.…
zobacz szczegóły

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej; Źródło: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
zobacz szczegóły

Podejście dochodowe

Podejście dochodowe - podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nie…
zobacz szczegóły

Podejście kosztowe

Podejście kosztowe - podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabyci…
zobacz szczegóły

Podejście mieszane

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. …
zobacz szczegóły

Podejście porównawcze

Podejście porównawcze - podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu…
zobacz szczegóły

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w któr…
zobacz szczegóły

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsł…
zobacz szczegóły

Pomieszczenie mieszkalne

Pomieszczenie mieszkalne - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, j…
zobacz szczegóły

Pomieszczenie pomocnicze

Pomieszczenie pomocnicze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywie…
zobacz szczegóły

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie techniczne - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo…
zobacz szczegóły

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych; Źródło: Ustawa …
zobacz szczegóły

Powierzchnia całkowita budynku

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, po…
zobacz szczegóły

Powierzchnia całkowita kondygnacji

Powierzchnia całkowita kondygnacji jest obliczana oddzielnie dla każdej kondygnacji. Powierzchnie w obrębie kondygnacji o zróżnicowanej wysokości (np. duże hole, audytoria) są także obliczane oddzielnie. Jeżeli powierzchnie poszczególnych kondygnacj…
zobacz szczegóły

Powierzchnia kondygnacji netto

Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające. Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłog…
zobacz szczegóły

Powierzchnia konstrukcji

Powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni całkowitej kondygnacji (na rzucie poziomym na poziomie podłogi) i jest to powierzchnia utworzona przez elementy zamykające (np. ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) i powierzchnie słupów, pionów went…
zobacz szczegóły

Powierzchnia obudowy budynku

Powierzchnia obudowy budynków jest obliczana dla budynków lub części budynków, które są zamknięte ze wszystkich stron i przekryte, wliczając te części konstrukcji, które są powyżej i poniżej poziomu terenu. Rozróżnia się tutaj następujące powierzchn…
zobacz szczegóły

Powierzchnia ruchu

Powierzchnia ruchu jest to część powierzchni netto, która przeznaczona jest dla ruchu wewnątrz budynku (np. powierzchnia klatek schodowych, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych). Powierzchnia ruchu jest określa…
zobacz szczegóły

Powierzchnia sprzedaży

Powierzchnia sprzedaży - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczan…
zobacz szczegóły

Powierzchnia usługowa

Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji. Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie z celem i przez…
zobacz szczegóły

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji. Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie z celem i przez…
zobacz szczegóły

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu ? należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkaln…
zobacz szczegóły

Powierzchnia wewnętrzna budynku

Powierzchnia wewnętrzna budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstru…
zobacz szczegóły

Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji

Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji jest powierzchnią całkowitą kondygnacji zmniejszoną o powierzchnię zajętą przez ściany zewnętrzne. Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji. Do obliczenia powierzchni ca…
zobacz szczegóły

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy - przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Źródło: PO…
zobacz szczegóły

Powszechna taksacja nieruchomości

Powszechna taksacja nieruchomości - należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.)
zobacz szczegóły

Poziom terenu

Poziom terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
zobacz szczegóły

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; Źródło: ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud…
zobacz szczegóły

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne - rozumie się przez to: a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, b) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z re…
zobacz szczegóły

Prace kartograficzne

Prace kartograficzne - rozumie się przez to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych; Źródło: Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograf…
zobacz szczegóły

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia d…
zobacz szczegóły

Prowadzenie działalności rolniczej

Prowadzenie działalności rolniczej - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej; Źródło: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r…
zobacz szczegóły

Przebudowa

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia za…
zobacz szczegóły

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Przepust

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Reklama

Reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem inf…
zobacz szczegóły

Rekultywacja gruntów

Rekultywacja gruntów - rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregul…
zobacz szczegóły

Remont

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż…
zobacz szczegóły

Remont drogi

Remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Art. 5. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą up…
zobacz szczegóły

Roboty budowlane

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; Źródło: ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2…
zobacz szczegóły

Rozmiar pozyskania drewna

Rozmiar pozyskania drewna - wielkość (miąższość) drewna do pozyskania wynikającą z planów gospodarczo-finansowych; Źródło: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
zobacz szczegóły

Rzeczoznawca majątkowy

Art. 7. Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V. Art. 174 ust. 3b. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowyc…
zobacz szczegóły

Rzeczoznawstwo majątkowe

Art. 174. 1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania ni…
zobacz szczegóły

Skrzyżowanie dróg publicznych

Skrzyżowanie dróg publicznych a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwoś…
zobacz szczegóły

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbani…
zobacz szczegóły

Standardy zawodowe

Standardy zawodowe - należy przez to rozumieć reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, ustalone zgodnie z przepisami prawa; Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia…
zobacz szczegóły

Suterena

Suterena - należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany…
zobacz szczegóły

Szacowanie nieruchomości

Szacowanie nieruchomości - należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.)
zobacz szczegóły

Środowisko

Środowisko - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 ma…
zobacz szczegóły

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oce…
zobacz szczegóły

Teren biologicznie czynny

Teren biologicznie czynny - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzch…
zobacz szczegóły

Teren budowy

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; Źródło: ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.…
zobacz szczegóły

Teren zamknięty

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 11…
zobacz szczegóły

Torowisko tramwajowe

Torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
zobacz szczegóły

Tunel

Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; Źródł…
zobacz szczegóły

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepo…
zobacz szczegóły

Typ siedliskowy lasu

Typ siedliskowy lasu - rozumie się przez to jednostkę klasyfikacji siedlisk leśnych, stosowaną w planie urządzenia lasu; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Ulica

Ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn…
zobacz szczegóły

Uproszczony plan urządzenia lasu

Uproszczony plan urządzenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej;…
zobacz szczegóły

Urządzenia budowlane

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gr…
zobacz szczegóły

Urządzenia turystyczne

Urządzenia turystyczne - rozumie się przez to parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki dydaktyczne) i miejsca widokowe; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Utrzymanie drogi

Utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn…
zobacz szczegóły

Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zag…
zobacz szczegóły

Użytki rolne

Użytki rolne - należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. Źródło: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
zobacz szczegóły

Użytkowanie wieczyste

Użytkowania wieczyste - prawo, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z późn. zm.). Celem było ułatwienie szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w…
zobacz szczegóły

Walory ekonomiczne przestrzeni

Walory ekonomiczne przestrzeni - należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych; Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) …
zobacz szczegóły

Warstwa próchniczna

Warstwa próchniczna - rozumie się przez to wierzchnią warstwę gleby o zawartości powyżej 1,5 % próchnicy glebowej; miąższość tej warstwy określa się w decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów…
zobacz szczegóły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości. Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) - z późn. zm.
zobacz szczegóły

Warunki zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji cel…
zobacz szczegóły

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw; Źródło: Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o…
zobacz szczegóły

Wskaźnik intensywności zabudowy

Wskaźnik intensywności zabudowy, to wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagosp…
zobacz szczegóły

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości - należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (z późn. zm.)
zobacz szczegóły

Wyłączenie gruntów z produkcji

Wyłączenie gruntów z produkcji - rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych ob…
zobacz szczegóły

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim p…
zobacz szczegóły

Zabudowa śródmiejska

Zabudowa śródmiejska - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielni…
zobacz szczegóły

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. Źródło: Rozporządzenie Ministra I…
zobacz szczegóły

Zagospodarowanie gruntów

Zagospodarowanie gruntów - rozumie się przez to rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych; Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
zobacz szczegóły

Zbywanie albo nabywanie nieruchomości

Zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie…
zobacz szczegóły

Zieleń przydrożna

Zieleń przydrożna - roślinność umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyl…
zobacz szczegóły

Zjazd

Zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dro…
zobacz szczegóły

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1…
zobacz szczegóły


Wyszukiwarka ofert nieruchomości

Operacja

Typ nieruchomości

Cena

Szukaj oferty