Do lepszego funkcjonowania serwisu wykorzystujemy pliki cookie. Jeżeli zgadzasz się na to kliknij przycisk "Akceptuję". Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz opuścić stronę lub dostosować swój wybór.


ustawienia

Polityka prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje za pośrednictwem przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na gromadzenie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak odmowa zezwolenia na te usługi może wpłynąć na odbiór strony.

 • Statystyki Google Analytics
  Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
  WYMAGANE
 • Facebook Pixel
  Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
  WYMAGANE

Niezbędne dokumenty do sprzedaży nieruchomości

Niezbędne dokumenty do sprzedaży nieruchomości

Do poprawnego wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami każdy z klientów oferujących nieruchomość powinien przygotować pakiet niezbędnych dokumentów. 
Poniżej mogą Państwo znaleźć zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.

Z uwagi na zmiany w prawie zawsze przed transakcją należy zweryfikować listę niezbędnych dokumentów z notariuszem.

Działki niezabudowane

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, to np. działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta lub Gminy z którego będzie ponadto wynikało, że nieruchomość nie znajduje się na obszarze wyznaczonym uchwałą Rady Gminy na obszar rewitalizacji oraz nie znajduje się na terenie położonym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego lub o braku planu wydane przez Urząd Miasta lub Gminy,
 • mapa zasadnicza,
 • aktualną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • ewentualnie projekt budowlany przyszłej inwestycji.

 

Lokale mieszkalne i użytkowe

Nieruchomości lokalowe to np. mieszkania i lokale użytkowe, dodatkowo rozróżniamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla których sprzedaży potrzebne są takie dokumenty:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • decyzja o przydziale lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości wspólnej, z którego będzie wynikało, że na przedmiotowym lokalu nie ma zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i z tytułu sprawowanego zarządu,
 • dla mieszkań - aktualne zaświadczenie wydane na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przez właściwy urząd gminy, z którego będzie wynikało, że w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem niniejszej umowy brak jest osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta lub Gminy z którego będzie ponadto wynikało, że nieruchomość nie znajduje się na obszarze wyznaczonym uchwałą Rady Gminy na obszar rewitalizacji oraz nie znajduje się na terenie położonym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji.


Domy i inne nieruchomości zabudowane lub w trakcie budowy

Nieruchomości zabudowane, to np. działka zabudowana domem jednorodzinnym. Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta lub Gminy z którego będzie ponadto wynikało, że nieruchomość nie znajduje się na obszarze wyznaczonym uchwałą Rady Gminy na obszar rewitalizacji oraz nie znajduje się na terenie położonym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji,
 • mapa zasadnicza,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy z adnotacją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu zgłoszenia bez uwag lub pozwolenie na użytkowanie budynku,
 • dziennik budowy.

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.